DailyVerses.net

106 Biblické verše o Spravodlivosť

« Príslovia 21:21 »

KAT
X
CEI
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.Il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.L'empio realizza profitti fallaci, ma per chi semina la giustizia il salario è sicuro.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza.
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.E' un laccio per l'uomo esclamare subito: «Sacro!» e riflettere solo dopo aver fatto il voto.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Predošlý12345Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!