DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

106 Biblické verše o Spravodlivosť

«Príslovia 21:21»
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.God beloont ieder mens naar zijn daden.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Náhodný Biblický verš

Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

Biblický verš dňa

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!