DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Spravodlivosť

«Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť. Príslovia 21:21»
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.Por lo cual no resbalará jamás; en memoria eterna será el justo.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.El malvado obra con falsedad; el que siembra justicia obtendrá firme galardón.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviar de tus mandamientos.
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.Una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!