DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života. Príslovia 4:23»
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente».
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.Soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

Náhodný Biblický verš

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!