DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života. Príslovia 4:23»
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.

Náhodný Biblický verš

Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!