DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Príslovia 4:23»
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.Come il viso si riflette nell’acqua, così il cuore dell’uomo si riflette nell’uomo.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo? «Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni».
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell’intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d’oro e nell’indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“Ma il Signore disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l’ho scartato; infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell’uomo: l’uomo guarda all’apparenza, ma il Signore guarda al cuore».
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Bontà e verità non ti abbandonino: legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore; troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Gesù gli disse: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.Chi ha il cuore saggio accetta i precetti, ma chi ha le labbra stolte va in rovina.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore!
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Ti ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio redentore!
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: “Togliti di là e gettati nel mare”, se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà fatto.

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Náhodný Biblický verš

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!