DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Biblické verše o Srdce - KAT & RVR60

  • Katolícky preklad (KAT)KAT

Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre.
RVR60 | život
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
RVR60 | pokora krása
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
RVR60 | odmena život
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
RVR60 | hľadanie duša
Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
RVR60 | očistenie Duch
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
RVR60 | krása pýcha
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.
RVR60 | právo múdrosť
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
RVR60 | dôvera viera
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.
Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.
Biblický verš dňa
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!