DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Trpezlivosť

«Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14:29»
Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Swyg voor die Here en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.In die môre, Here, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op Hom wag!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.
Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan.

Biblický verš dňa

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

Náhodný Biblický verš

Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!