DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

25 Biblické verše o Trpezlivosť

«1. Korinťanom 13:4-5»
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà.

Biblický verš dňa

Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku,
no napokon (predsa len) vedie do smrti.

Náhodný Biblický verš

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Biblický verš dňa

Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon (predsa len) vedie do smrti.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!