DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Trpezlivosť

«Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14:29»
Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; {l’amore} non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.Chi è lento all’ira vale più del prode guerriero; chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Sta’ in silenzio davanti al Signore, e aspettalo; non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l’uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Spera nel Signore! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera nel Signore!
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.Il Signore non ritarda l’adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Vestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Poiché l’ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la gioia.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia; poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in lui!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.Il Signore è pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Ma voi, carissimi, non dimenticate quest’unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Io vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Stracciatevi il cuore, non le vesti; tornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda.
Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.L’attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà.

Biblický verš dňa

A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Náhodný Biblický verš

Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!