DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

Biblické verše o Uctievanie

«Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne… Izaiáš 25:1»
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.

Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

Náhodný Biblický verš

Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

Biblický verš dňa

Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!