DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Úprimnosť

«Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. 1. Jánov 3:18»
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.L'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.
Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa; ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone invece su un lampadario, perché chi entra veda la luce.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di quanti agiscono con sincerità.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!I tuoi occhi guardino diritto e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.
Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“Ma Pietro gli disse: «Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio».

Biblický verš dňa

Dar kliesni cestu človeku
a vymáha mu prístup k veľmožom.

Náhodný Biblický verš

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!