DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

37 Biblické verše o Závislosť

« Izaiáš 41:13 »
Katolícky prekladNederlands Bijbelgenootschap
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
NBG | Boh
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.
V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt.
A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Rimanom 3:23-24
Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies