DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Život

«Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život… Žalm 121:7-8»
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Camminiamo nella fede e non ancora in visione.
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore.
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.»
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.Poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.Chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Non domandare: «Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?», poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.E' sulla via della vita chi osserva la disciplina, chi trascura la correzione si smarrisce.
Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Náhodný Biblický verš

Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú!
Priviaž si moje prikázania na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!