DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bible Verses about the Soul

« Deuteronomy 4:29 »
New Internation VersionKatolícky preklad
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Truly my soul finds rest in God; my salvation comes from him.Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od neho mi prichádza spása.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
This is what the Lord says: Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.
I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.
Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
But be very careful to keep the commandment and the law that Moses the servant of the Lord gave you: to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him and to serve him with all your heart and with all your soul.Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple.Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
My lips will shout for joy when I sing praise to you— I whom you have delivered.Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil.
Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled; not one has failed.Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený.
Bible verse of the day
Psalms 34:8
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies