DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
The words of a wise man's mouth win him favor, but the lips of a fool consume him.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
Previous123Next

Bible verse of the day

I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.

Random Bible Verse

O God, you are my God;
earnestly I seek you;
my soul thirsts for you;
my flesh faints for you,
as in a dry and weary land
where there is no water.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies