DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Death and life are in the power of the tongue: and they… Proverbs 18:21»
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!
A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Previous123Next

Bible verse of the day

For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.

Random Bible Verse

Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies