DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Death and life are in the power of the tongue: and they… Proverbs 18:21»
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
Previous123Next

Bible verse of the day

Whither shall I go from thy spirit?
or whither shall I flee from thy presence?
If I ascend up into heaven, thou art there:
if I make my bed in hell, behold, thou art there.

Random Bible Verse

Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies