DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«The tongue has the power of life and death, and those who… Proverbs 18:21»
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Previous123Next

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Random Bible Verse

And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies