DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«The tongue has the power of life and death, and those who… Proverbs 18:21»
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
Previous123Next

Bible verse of the day

Whoever loves discipline loves knowledge,
but whoever hates correction is stupid.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies