DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Bible Verses about Speaking (2/3)

« James 3:10 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
So is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it.Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.
With their mouths the godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape.Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty.In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.
And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up.Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.
I will give thanks to you, Lord, with all my heart; I will tell of all your wonderful deeds.Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret.En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at the time, for it is not you speaking, but the Holy Spirit.En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest.
You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine.Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Jesus replied, “Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and it will be done.”Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.
Bible verse of the day
Psalms 37:5-6
Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies