DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

68 Bible Verses about Speaking (3/3)

« Proverbs 10:20 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value.Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.
Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.
Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.
They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth.Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.
I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
In that day you will say: “Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.”En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.
I have not departed from the commands of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my daily bread.Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
And God said, “Let there be light,” and there was light.En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de ​heilige​ Geest​ en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.
You are already clean because of the word I have spoken to you.Gij zijt nu ​rein​ om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
Bible verse of the day
Romans 8:6
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies