DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«The tongue has the power of life and death, and those who… Proverbs 18:21»
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, stort hem in het ongeluk.
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Alles wat jullie in het donker zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal van de daken geschreeuwd worden.
Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen pas na rijp beraad.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
Previous123Next

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Random Bible Verse

If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies