DailyVerses.net

68 Bible Verses about Speaking

« Proverbs 18:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.

Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies