DailyVerses.net

68 Bible Verses about Speaking


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.

Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies