DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt… Spreuken 18:21»
Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
Previous123Next

Bible verse of the day

Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies