DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Spirit

That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love.Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.
And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance.Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným.
If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?
Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
This is the word of the Lord to Zerubbabel: Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts.Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.
But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.
The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.
Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!Plnit tvou vůli prosím nauč mě – vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch ať vede mě po zemi srovnané.
For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do.Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.

In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Previous123Next

Bible verse of the day

A man's gift makes room for him and brings him before the great.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies