DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Spirit

«Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne… Efezanom 3:16-17»
That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love.Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him!Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by My Spirit,’ Says the Lord of hosts.To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world.Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will keep My judgments and do them.Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.
Teach me to do Your will, For You are my God; Your Spirit is good. Lead me in the land of uprightness.Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.
Previous123Next

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Random Bible Verse

But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies