DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Spirit

That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love.Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit.Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him!Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world.Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by My Spirit,’ Says the Lord of hosts.Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will keep My judgments and do them.Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Teach me to do Your will, For You are my God; Your Spirit is good. Lead me in the land of uprightness.Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.

But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Previous123Next

Bible verse of the day

Where can I go from Your Spirit?
Or where can I flee from Your presence?
If I ascend into heaven, You are there;
If I make my bed in hell, behold, You are there.

Random Bible Verse

The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face shine upon you,
And be gracious to you;
The Lord lift up His countenance upon you,
And give you peace.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Where can I go from Your Spirit? Or where can I flee from Your presence? If I ascend into heaven, You are there; If I make my bed in hell, behold, You are there.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies