DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

23 Bible Verses about Suffering - NIV & KAT


Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast.A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.
Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.
I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.
The righteous person may have many troubles,
but the Lord delivers him from them all.
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin.Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.
KAT | sin
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for him.Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.
He was despised and rejected by mankind,
a man of suffering, and familiar with pain.
Like one from whom people hide their faces
he was despised, and we held him in low esteem.
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
Surely he took up our pain
and bore our suffering,
yet we considered him punished by God,
stricken by him, and afflicted.
Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného.
I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death.Aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said:
“Naked I came from my mother’s womb,
and naked I will depart.
The Lord gave and the Lord has taken away;
may the name of the Lord be praised.”
Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: „
Nahý som vyšiel z lona svojej matky
a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal,
nech je Pánovo meno zvelebené!“
Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it.Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord.Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.
They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. “Hail, king of the Jews!” they said.Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“
Blessed is the one whom God corrects;
so do not despise the discipline of the Almighty.
Koho Pán tu kára, blažený je.
Trestom Všemocného nepohŕdaj!
Bible verse of the day
matthew 10:38
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...