DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

51 Bible Verses about the Father (2/3)

« 1 Corinthians 8:6 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world.Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
Be merciful, just as your Father is merciful.Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever.En Ik zal de Vader ​bidden​ en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.
And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins.En wanneer gij staat te ​bidden, ​vergeeft​ wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.
Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Philip said, “Lord, show us the Father and that will be enough for us.”Filippus​ zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.Maar de Trooster, de ​heilige​ ​Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Jesus called out with a loud voice, “Father, into your hands I commit my spirit.” When he had said this, he breathed his last.En ​Jezus​ riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
“Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Hij zeide: ​Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze ​beker​ van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.
Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you.Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de ​Geest​ der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.
Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.”[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: ​Vrede​ zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Maar laat, als gij ​aalmoezen​ geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw ​aalmoes​ in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ.Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de Here ​Jezus​ ​Christus.
As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father.Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven.
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het ​boek​ des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn ​engelen.
Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.
Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”Jezus​ zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.
I came from the Father and entered the world; now I am leaving the world and going back to the Father.Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.
No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.
Bible verse of the day
Psalms 145:18
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies