DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč… Hebrejom 4:12»
For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.
The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.
Previous123Next

Bible verse of the day

You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies