DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan… Hebreeën 4:12»
For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'
The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?
Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Previous123Next

Bible verse of the day

But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Random Bible Verse

But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies