DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«For the word of God is alive and active. Sharper than any… Hebrews 4:12»
For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
Your word is a lamp for my feet, a light on my path.U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.
How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.
He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.
The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Die weg van God is volmaak; die woord van die Here is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.” Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.
Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Want die woord van die Here is reg, en al sy werk is met trou.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei.
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.
He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord.En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie.
The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.
The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.

You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
Previous123Next

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Random Bible Verse

Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies