DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«For the word of God is alive and active. Sharper than any… Hebrews 4:12»
For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Your word is a lamp for my feet, a light on my path.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.” Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord.Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.

You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Previous123Next

Bible verse of the day

And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

Random Bible Verse

And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies