DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč… Hebrejom 4:12»
For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Your word is a lamp to my feet And a light to my path.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
But He said, “More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away.Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life.Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.
The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ”On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
For the word of the Lord is right, And all His work is done in truth.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
In God (I will praise His word), In God I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord.Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.
You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high.On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.

You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Previous123Next

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And of Your own we have given You.

Random Bible Verse

Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies