DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

54 Bible Verses about Trust

“Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.”Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
When I am afraid, I put my trust in you.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
For we walk by faith, not by sight.Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
On God rests my salvation and my glory; my mighty rock, my refuge is God.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe.Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.
Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Previous123Next

Bible verse of the day

God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.

Random Bible Verse

Bless the Lord, O my soul,
and all that is within me,
bless his holy name!

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies