DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Trust

«Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto… Proverbs 3:5-6»
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.
What time I am afraid, I will trust in thee.Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
For we walk by faith, not by sight.Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘
The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe.Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the Lord, happy is he.Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?
Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Previous123Next

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies