DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Trust

«Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na… Príslovia 3:5-6»
Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Blessed is the man who trusts in the Lord, And whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, Which spreads out its roots by the river, And will not fear when heat comes; But its leaf will be green, And will not be anxious in the year of drought, Nor will cease from yielding fruit.Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you.Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.
Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
For we walk by faith, not by sight.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
In God is my salvation and my glory; The rock of my strength, And my refuge, is in God.V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
The fear of man brings a snare, But whoever trusts in the Lord shall be safe.Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.
He who heeds the word wisely will find good, And whoever trusts in the Lord, happy is he.Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Commit your way to the Lord, Trust also in Him, And He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, And your justice as the noonday.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
In God (I will praise His word), In God I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Oh, how great is Your goodness, Which You have laid up for those who fear You, Which You have prepared for those who trust in You In the presence of the sons of men!Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world.Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
Previous123Next

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Random Bible Verse

Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies