DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

27 Bible Verses about Truth

« Žalmy 15:2-3 »
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ.Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.”Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
I have chosen the way of faithfulness; I set your rules before me.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true; and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me.Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you.Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.

Lying lips are an abomination to the LORD,
but those who act faithfully are his delight.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi,
tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Previous12Next
Bible verse of the day
Let all that you do be done in love.
Accept This website uses cookies