DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Truth

«Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht… Psalm 15:2-3»
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ.Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.”Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
I have chosen the way of faithfulness; I set your rules before me.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true; and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you.Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Previous12Next

Bible verse of the day

Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies