DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Truth

«The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who… Psalm 15:2-3»
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.
As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm.
He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of all he created.Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.
The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.
But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.

The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.
Previous12Next

Bible verse of the day

So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies