DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

26 Bible Verses about Truth

« Psalms 15:2-3 »
New Internation VersionKatolícky preklad
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of all he created.On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.
The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
Previous12Next
Bible verse of the day
John 7:38
Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies