DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Truth

«Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht… Psalm 15:2-3»
He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ.Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
The lips of the righteous know what is acceptable, But the mouth of the wicked what is perverse.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.
Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him.Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of His creatures.Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know Him who is true; and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Put away from you a deceitful mouth, And put perverse lips far from you.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
For the word of the Lord is right, And all His work is done in truth.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you.Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Previous12Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies