DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

40 Bible Verses about Understanding

« Jeremiáš 33:3 »
English Standard VersionKatolícky preklad
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor, (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.
KAT | God
The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.
Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!
Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.
And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
Previous12Next
Bible verse of the day
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies