DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

«Call to me and I will answer you and tell you great… Jeremiah 33:3»
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.
As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.
Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, ‘What are you making?’ Does your work say, ‘The potter has no hands’?Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bezruký“?
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!

Get wisdom, get understanding; do not forget my words or turn away from them.Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.
Previous12Next

Bible verse of the day

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Random Bible Verse

Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies