DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

«Call to me and I will answer you and tell you great… Jeremiah 33:3»
Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.
As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, ‘What are you making?’ Does your work say, ‘The potter has no hands’?Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.

Get wisdom, get understanding; do not forget my words or turn away from them.Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.
Previous12Next

Bible verse of the day

Great is the Lord and most worthy of praise;
his greatness no one can fathom.

Random Bible Verse

Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies