DailyVerses.net

40 Bible Verses about Understanding

« Jeremiah 33:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
‘Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.’Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor, (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
For though we live in the world, we do not wage war as the world does.Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.
Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, ‘What are you making?’ Does your work say, ‘The potter has no hands’?Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Do not withhold your mercy from me, Lord; may your love and faithfulness always protect me.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies