DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bible Verses about Understanding (2/2)

New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Get wisdom, get understanding; do not forget my words or turn away from them.Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.Doch wij weten, dat de ​Zoon van God​ gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ.Opdat hun ​harten​ getroost en zij in de ​liefde​ verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, ​Christus.
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart; yet no one can fathom what God has done from beginning to end.Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.
You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people.Verlichte ogen [uws] ​harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner ​erfenis​ bij de ​heiligen.
These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid.Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
For who knows a person’s thoughts except their own spirit within them? In the same way no one knows the thoughts of God except the Spirit of God.Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.
Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame.Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
Finally the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. (They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead.)Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het ​graf​ gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde; want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Bible verse of the day
Matthew 6:3-4
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...