DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

«Call to Me, and I will answer you, and show you great… Jeremiah 33:3»
Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
As you do not know what is the way of the wind, Or how the bones grow in the womb of her who is with child, So you do not know the works of God who makes everything.Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.
He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Wisdom is the principal thing; Therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding.Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.
The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.
For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen.Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.
Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ Or shall your handiwork say, ‘He has no hands’?Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?
Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.
For a thousand years in Your sight Are like yesterday when it is past, And like a watch in the night.Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.”En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.

Great is the Lord, and greatly to be praised; And His greatness is unsearchable.De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Previous12Next

Bible verse of the day

Seek the Lord and His strength;
Seek His face evermore!

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies