DailyVerses.net

12 Bible Verses about Being Valuable

« Izaiáš 43:4 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life.Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.
Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father’s will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
Are not five sparrows sold for two copper coins? And not one of them is forgotten before God. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!
“Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.”A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť.
Now therefore, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be a special treasure to Me above all people; for all the earth is Mine.Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem.
The tongue of the righteous is choice silver; The heart of the wicked is worth little.Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého, no srdce bezbožných nestojí za nič.
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love.Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies